شانس بیشتر، تراکنش بیشتر، مبلغ
ای بار فقط شانس نیست

قوانین و شرایط شرکت در جشنواره برف باران 

شرکت در قرعه کشی، مستلزم خرید از واحدهای منتخب مجموعه با کارت بانکی معتبر و از طریق دستگاه‌های پوز مشخص شده و ثبت در باشگاه مشتریان سیتادیوم ارومیه است(خرید نقدی فاقد اعتبار جهت ثبت در قرعه کشی است).

میزان دریافت امتیاز و کد قرعه‌کشی در هر کدام از واحدهای تجاری سیتادیوم متفاوت است که داخل هر واحد تجاری مشخص شده‌ است.

امتیاز و کد قرعه‌کشی فاکتورهای واحدهای مختلف از نظر زمانی و مبلغ، به هیچ عنوان قابل تجمیع نخواهند بود و هر فاکتور در صورتی که به مبلغ تعیین شده رسیده باشد، به صورت کاملا مستقل شامل کد قرعه‌کشی و امتیاز باشگاه مشتریان خواهد شد.

ثبت شماره تلفن همراه مشتری در دستگاه‌ پوز جهت عضویت در باشگاه مشتریان و استفاده از مزایای آن، الزامی است.

همراه داشتن فاکتورهای خرید، رسیدهای پوز بانکی خرید، کارت بانکی مربوط به آن خرید در کنار ارائه کارت شناسایی معتبر در زمان دریافت جوایز الزامی است.

تطابق شماره تلفن همراه و کارت بانکی که فرد برنده جهت دریافت جایزه ارائه می‌دهد، با شماره کارت درج شده در رسید پوز خرید الزامی است؛ درغیر این‌صورت قرعه‌کشی برای آن جایزه در جشنواره بعدی، تکرار خواهد شد.

تبصره: تصویر فاکتور خرید و رسید پوز بانکی، معتبر است.

مبلغ و تاریخ درج شده بر روی فاکتور خرید باید با رسید پوز بانکی یکسان باشد؛ در غیر این‌صورت، در سیستم باشگاه مشتریان ثبت نخواهد شد و باطل می‌گردد.

چنانچه مشتری گرامی فاکتور مرجوعی داشته باشد، کدهای قرعه‌کشی صادر شده برای آن فاکتور باطل می‌گردد و اگر فاکتور تعویضی یا اصلاحی باشد، فاکتور قبلی حذف و کدهای آن باطل و فاکتور جدید با کدهای جدید ثبت می‌گردد.

تعداد تراکنش‌های بالای ۳۰۰ هزار تومان برای کسب جایزه سوم جشنواره برف باران (تعداد تراکنش بیشتر) ملاک است و تراکنش های کمتر از ۳۰۰ هزار تومان محاسبه نخواهد شد.

در محاسبه تعداد تراکنش، می بایست مبلغ تراکنش بانکی و فاکتور خرید یکسان باشد و برای فاکتورهایی که پرداخت آن با بیش از یک تراکنش انجام شده است، یک تراکنش محاسبه می‌شود.

ثبت فاکتورهای خرید عمده تا ۳۰% مبلغ خرید هر فاکتور امکان‌پذیر است.

حضور در مراسم قرعه کشی هر دوره برای برنده شدن الزامی نبوده ولی در صورت پاسخگو نبودن صاحب کد برنده، قرعه کشی تکرار می‌شود.

جشنواره برف باران سیتادیوم

جوایز جشنواره برف باران سیتادیوم

جوایز جشنواره برف باران سیتادیوم به شرح زیر است:
جایزه بیشترین شانس: شصت میلیون تومان اعتبار خرید از برندهای منتخب سیتادیوم

جایزه بیشترین مبلغ: سی میلیون تومان اعتبار خرید از برندهای منتخب سیتادیوم

جایزه بیشترین تراکنش: بیست میلیون تومان اعتبار خرید از برندهای منتخب سیتادیوم